12
آگوست

ایده و پذیرش آن

کارشناسان موسسه فرهنگی ورزشی تشریفات، دفاع شخصی، سیکوری اطلاعات ضروری در رابطه با پروژه را از کارفرما دریافت و بعد از بررسی ایده اجرایی خود را برای کارفرما مطرح می نمایند، در این مرحله بعد از بررسی دقیق کارفرما ایده پذیرفته خواهد شد.