12
آگوست

تنظیم قرارداد

 در این مرحله کارفرما و از طرف دیگر موسسه فرهنگی ورزشی تشریفات، دفاع شخصی، سیکوری قرارداد خود را با توجه به عملکرد هر دو طرف تنظیم خواهند کرد.